Wat betekent innovatie voor jouw organisatie?

Hoe zijn jullie intern georganiseerd?

Waar zie jij externe samenwerking?

Wat is tijdens de corona crisis het sentiment in jouw organisatie?

www.aimforthemoon.com

--

--

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.