Wat betekent innovatie voor jouw organisatie?

“Innovatie is belangrijk in het Spaarne Gasthuis. We zijn ons ervan bewust dat het vooral zit in sociale innovatie, de processen en ons adaptatievermogen. Tegelijkertijd zie ik ook dat de zorg — zeker nu met corona — haar handen vol heeft met het hier en nu. Het is een kunst om te innoveren en tegelijkertijd goed te doen wat je altijd doet. Dit vergt een juiste balans in keuzes, kennis en behendigheid. Een strategie en een roadmap helpt hierbij.”

Hoe zijn jullie intern georganiseerd?

“Innovatie is niet gevangen in 1 hok of afdeling. Innovatie is iets wat overal zou moeten zitten. Mijn team zit deels bij de Academie en deels in het ziekenhuis. Wij richten ons enerzijds op kennisontwikkeling op het gebied van innovatie en wat ervoor nodig is om het adaptief vermogen te vergroten. Hierbij spelen 21e-eeuwse vaardigheden een rol en vooral leren door te doen. Ook kijken we hoe technologie dit leerproces kan ondersteunen.

Waar zie jij externe samenwerking?

“Ik begeef me sinds een jaar of vier in de wereld van innovatie en zag al heel gauw dat het belangrijk is “de wereld buiten naar binnen te halen.” Onze leercurve zit namelijk in het ondernemerschap en innovatie. Dat is niet onze core business. Wij bouwen aan een netwerk van startups en scale-ups, vanuit verschillende branches. Regelmatig delen zij ervaringen en inzichten met ons. Zo blijven we scherp en leren we nieuwe vaardigheden.”

Wat is tijdens de corona crisis het sentiment in jouw organisatie?

Corona hakt er in, begrijpelijk in een ziekenhuis. Zorg leveren en mensenlevens redden is nu nog meer dan gewoonlijk onze primaire focus en ja, daarmee is innovatie secundair. Maar het geeft ook even ruimte om ons bezig te houden met de langere termijn, na te denken hoe we verder gaan na de crisis. Want die tijd gaat komen…

www.aimforthemoon.com

--

--

--

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

More from Medium

The Problem Solver

On Leaders’ Debates

THE FUTURE OF TIME DATA

“Be you. Be an outlet. JUMP always” — AY Young

AY Young