Waar focussen jullie je op met innovatie?

Anderhalf jaar geleden hebben wij vanuit het Group Innovation onze innovatiestrategie herijkt. Sindsdien focussen wij ons op het ontwikkelen van disruptieve business modellen binnen drie thema’s: sustainability, platforms en digital assets. Daarbij maken wij gebruik maken van technologieën zoals blockchain, Cloud en AI die innovatie kunnen helpen versnellen.

Is de scope veranderd tijdens de coronacrisis?

We houden vast aan deze thema’s omdat ze juist nu relevant zijn. Waar we wel rekening mee houden, is dat de behoeften van onze klanten door COVID-19 verandert. Het is echter nog te vroeg om te zeggen welke gevolgen dat heeft voor de bank en onze innovatieportfolio. De komende tijd besteden we wel meer aandacht aan onderwerpen in het verlengde van de anderhalve-meter-economie zoals mobiliteit en werken op afstand, maar deze thema’s waren hiervoor ook al in scope.

En hoe gaat dat?

Goed! Ik geloof dat we resultaat boeken met al onze goede inspanningen. Gaan we echt die nieuwe impactvolle waarde binnen de thema’s realiseren? Absoluut, zeker wanneer we het tempo van onze ventures (ook tijdens Corona) kunnen blijven versnellen.

www.aimforthemoon.com

--

--

--

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

More from Medium

Introduction

Hopes and Dreams …

Getting To Know Me.

I Have Been Abused by a Narcissist, but Am I a Victim?