Hoe pakken jullie innovatie aan?

Voor zo’n 80 procent bestaat mijn werk uit het implementeren van digitalisering ten behoeve van direct rendement. Voor de overige 20% kijk ik naar echte innovatie. Patiëntgerichte zorg is ons hoofddoel. Zorg moet draaien om patiënten in plaats van dokters. Optimaal voor de patiënt is dat alleen de zorg wordt geleverd die op dat moment echt nodig is.

Hoe wordt er op jullie werk gereageerd?

Door de complexiteit van het ziekenhuis is het überhaupt al lastig om als één organisatie met alle betrokken andere zorginstellingen samen te werken, laat staan dat je ook nog moet veranderen. Het belang van digitalisering en innovatie wordt in de kern wel erkend, maar oplossingsrichtingen verschillen. Hoewel we allemaal in de zorg werken, oefenen we een totaal verschillend vak uit. Dat betekent ook automatisch dat we met totaal verschillende (economische) belangen, totaal verschillende middelen en IT die rampzalig op elkaar aansluit kampen. Al met al is het dus een taai, complex geheel.

Welke invloed heeft de coronacrisis daarop?

Deze crisis is natuurlijk dramatisch, zowel voor de menselijke gezondheid als voor de economie. Maar als je die aspecten buiten beschouwing zou laten is het een enorm interessante uitdaging. Ik vind het gaaf om nu op deze plek te zitten; met deze situatie, rol en verantwoordelijkheid.

Wat veroorzaakt die versnelling?

In de eerste 4 tot 5 weken van de lockdown was de operationele nood erg hoog. Er moesten op korte termijn aanpassingen gefaciliteerd worden. Zo moest de IC-capaciteit snel verhoogd worden en openden we geïsoleerde corona-afdelingen. Besluitvormingsprocessen werden als gevolg sneller doorlopen. Deze kunnen normaal gesproken wel eens vernieuwing vertragen. Nu die politieke factoren veel minder aanwezig zijn, biedt dat ruimte voor creativiteit en wordt assertiviteit gestimuleerd. Maar, naarmate de planningshorizon weer langer wordt, zal de politiek ook weer toenemen. Toch denk ik dat we als organisatie wel wat hebben bereikt in het openen van ons blikveld.

www.aimforthemoon.com

--

--

--

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

More from Medium

One-Liners for the busy writer — Today’s subject is love

Leaving Is Loving

old pasta in the fridge (feeling through it) part one