Waar zou de lezer jullie van moeten kennen?

“Wij doen veel werk rondom brandveiligheid op de Noord-Zuidlijn en Schiphol, zo verzorgen we onder andere keuring en onderhoud voor alle brandwerende loopdeuren, roldeuren, schuifdeuren en rolschermen. Maar ook alle musea in Nederland moeten uiteraard aan de wetgeving voldoen, dus verzorgen wij veel de plaatsing, keuring en onderhoud van brandwerende deuren. Bijvoorbeeld bij het Stedelijk Museum. Museum Voorlinden en Van Gogh Museum.”

Wat versta jij onder innovatie?

“Bij Hoefnagels hebben wij altijd voorop gelopen in de producten die wij bieden, brandwerende loopdeuren, roldeuren, schuifdeuren etc. Om breder de markt te bedienen zijn we meer gaan richten op service en advies. Dit is een logisch gevolg na plaatsing.”

Hoe is innovatie georganiseerd bij jullie?

“Als afdeling bestaan wij 2 jaar. Voorheen was dit de afdeling R&D die zich vooral bezighield met technische productontwikkeling. Overige verbeteringen en ontwikkelingen kwamen vanuit de operatie. Veel werd langs elkaar heen gedaan, mensen wisten onvoldoende van elkaar. Daarnaast lag de werkdruk vanuit de operatie hoog. Dan merk je dat innovatie onderop de stapel belandt, wat zeker niet wenselijk is!” Dus is besloten een afdeling innovatie op te zetten waar verschillende disciplines samenkomen, en zich kunnen richten op innovatie in de breedste zin van het woord. Waarbij samenwerking en delen van ervaring voorop staat.

En worden jullie geraakt door Corona?

“Ja en nee.” Djon legt uit. “Openbare gebouwen waren lange tijd dicht, wat ons de kans gaf om ongestoord, overdag ons werk te doen. Vaak werk dat normaal verspreid moest worden of in de nachtdiensten moest worden uitgevoerd. Nu konden we dit naar voren halen en versnellen.

Wat is jullie focus de komende jaren?

“Enerzijds is het belangrijk dat de markt van traditionele producten stabiel blijft. Maar tegelijkertijd is er grote rek in de service / advies tak van ons bedrijf. Daar hebben we nog veel te winnen en is zeker nog veel mogelijk.”

www.aimforthemoon.com

--

--

--

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

More from Medium

Student by Day, Producer by Night

UNTIL THEY ALL FALL