Waar zou de lezer jullie van moeten kennen?

Wat versta jij onder innovatie?

Hoe is innovatie georganiseerd bij jullie?

En worden jullie geraakt door Corona?

Wat is jullie focus de komende jaren?

www.aimforthemoon.com

--

--

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

14 Followers

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.