Hoe pakken jullie innovatie aan?

Klein beginnen, 90 procent killen, en de andere 10 procent implementeren en opschalen. Dat is hoe ik ons innovatieproces zou omschrijven. Daarbij mikken wij met name op horizon 1 en 2, en wat minder op horizon 3. We innoveren binnen de kaders van verschillende thema’s. Intern gaat dit met name om het beschikbaar stellen van data, om beter geïnformeerde besluiten te kunnen nemen. Voor klanten zijn we altijd bezig met nieuwe proposities voor dienstverlening.

Hoe wordt er op jullie werk gereageerd?

Innovatie is natuurlijk een enorme hype geworden de afgelopen jaren. Vandaar dat het snel wordt geassocieerd met hobbyprojecten, en dat wil je niet. Inmiddels is ons innovatieproces aardig volwassen.

Welke invloed heeft de coronacrisis daarop?

De wereld draait door bij ons. We hebben snel geschakeld naar digitaal werken en dat gaat prima. Op een bepaalde manier gaat onze leercurve sinds corona een stuk steiler omhoog. Daarnaast ben ik van mening dat een grote crisis juist ook grote innovaties met zich mee kan brengen; zeker wanneer schaarste ontstaat. Ook voor ons liggen daar de kansen.

Wat zijn je verwachtingen? Hoe lang gaat deze crisis duren?

Persoonlijk heb ik er wel genoeg van, maar de realiteit is nu eenmaal dat het nog even gaat duren. Gelukkig zijn wij als organisatie flexibel. We kunnen met onze digitalisering en innovaties alle kanten op, of het nu om nieuwe producten of kostenbesparing gaat.

www.aimforthemoon.com

--

--

--

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

More from Medium

Metacoms

♐︎ Full Moon In Sagittarius 2022 Tarot Spread

10 things I’ve become since knowing Christ

Mahatma Gandhi