Hoe pakken jullie innovatie aan?

Ons team Toekomstbestendige Assets is flexibel, we werken in verschillende samenstellingen en op gelijkwaardige voet samen. De kern van mijn werk is enerzijds het stellen van nieuwe vragen aan de markt; anderzijds moeten we zorgen dat de beheerorganisatie, de gemeente, deze nieuwe technieken ook kan implementeren. Sommige mensen in ons team komen uit de beheerorganisatie, andere zijn experts op specifieke onderwerpen. Het -team heeft een regie- of mediatorrol binnen de afdeling Stedelijk Beheer. Het doel is om mensen in de organisatie te ondersteunen bij het realiseren van innovatie. Innovatie moet continu bij iedereen op de agenda staan, in die zin moeten we ook mensen bij de les houden.

Hoe wordt er gereageerd op jullie werk?

De resultaten die we boeken, worden gewaardeerd, maar soms is het ook lastig. Vooral omdat wij wel dingen kunnen bedenken en initiëren, maar de mensen binnen de beheerorganisatie moeten het uiteindelijk voor elkaar krijgen. Soms moeten we vechten voor resultaten, maar liever willen we mensen ertoe verleiden.

Wat is tijdens de coronacrisis het sentiment in jouw organisatie?

Alle sentimenten komen voor, het is afhankelijk van wie je spreekt. ‘Help, paniek, wat moeten we doen?’ ‘Oké, onder controle, wat nu?’ ‘Er liggen kansen, dus nu double down op innovatie.’ We werken natuurlijk thuis, maar verder hebben de maatregelen voor ons beperkte impact. De meeste projecten draaien door. Tegelijkertijd is er eindelijk wat tijd voor reflectie in plaats van alleen maar doordenderen.

Hoe merk je het aan het leiderschap?

Sommige mensen snappen de noodzaak en urgentie van innovatie en die zoeken juist nu de ruimte. Bij een aantal anderen, zie je de tegengestelde beweging. Zij komen tot stilstand, voelen geen ruimte, maar belemmeringen. Dit wordt tijdens de huidige crisis pijnlijk zichtbaar. Gelukkig zitten op sommige invloedrijke posities mensen die het snappen. Die willen wij vanuit ons innovatieteam nu extra ondersteunen want ze krijgen erg veel tegenwind. In het algemeen willen we nu iedereen helpen om te durven innoveren.

Wat zijn je verwachtingen? Hoe lang gaat deze crisis duren?

De duur van de crisis is niet zo’n relevante vraag. Het gaat meer om de impact ervan. De vraag is eigenlijk: duurt het lang genoeg om echt impact te hebben? Echte transitie heeft een crisis nodig. De crisis is verschrikkelijk, maar vanuit mijn professionele transitiehart vind ik deze tijd echt super interessant. In de organisatie zijn er namelijk mensen die het liefste nu back to normal willen. Ze willen niet echt innoveren maar hooguit hetzelfde doen voor minder. Dat is niet waar ik voor ga.

www.aimforthemoon.com

--

--

--

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

More from Medium

PERMUTATION

Writing about not writing What frustration there is for writers and writers-to-be to have all of…

The Frank Stein Story-Chapter 32