Hoe pakken jullie innovatie aan?

De innovatie die wij doen als organisatie is enerzijds gericht op het verbeteren van de interne processen en anderzijds op het ontwikkelen van tooling om het juridisch werk steeds efficiënter te maken. De afdeling bestaat uit een aantal specialismen. De legal projectmanagement afdeling houdt zich bezig met financiële rapportages en projectondersteuning.

Hoe wordt er op jullie werk gereageerd?

Advocaten zijn gewend om risicomijdend te denken. Bij een onderwerp als innovatie spelen dan snel aarzelingen op. “Is er behoefte aan” en “wat is de toegevoegde waarde”, zijn terugkerende reacties die het ons wel wat lastiger maken. Maar tegelijk zie ik dat er nu zoveel roep om innovatie is, dat men daar veel opener in staat en ook wel een noodzaak ziet voor verandering. Je zou misschien zelfs kunnen spreken van een culturele shift.

Welke invloed heeft de coronacrisis daarop?

Paniek is er niet geweest. Dat hadden we wel enigszins verwacht, maar het is eigenlijk gewoon business as usual, zo lang iedereen vanuit huis kan werken en daar ook de middelen voor heeft. Wel houden we rekening met meerdere scenario’s. Per saldo delen we natuurlijk mee met de pijn van onze cliënten. Als de economie in zwaar weer zit dan raakt dat ook de juridische sector. Op dit moment zien we vooral verschuivingen van vraagstukken omdat er andere zorgen zijn opgekomen. Verder kijken we met name naar kansen die de crisis met zich meebrengt. Digitale self-service toolkits voor klanten staan bijvoorbeeld hoog op de agenda.

Wat is je verwachting? Hoe gaat deze crisis brengen?

De core business zal niet veel veranderen. Ik denk wel dat er verandering zal plaatsvinden in de instrumenten en middelen die mensen nodig hebben om hun werk te doen. Dat zal ook moeten gebeuren om de kwaliteit van het werk in de toekomst te kunnen waarborgen.

www.aimforthemoon.com

--

--

--

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

More from Medium

Some In-tensions

Fight or Flight Response

SKY BALLERINA