Hoe belangrijk is innovatie voor jullie?

Bij Global Talk zijn we van oudsher erg operationeel en gericht op onze bestaande business: vertalen. We beseffen echter steeds beter dat we bedreigd worden door nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld Google Translate. Deze worden steeds beter, dus als wij niets doen, worden we mogelijk overbodig en bestaan we over 10 jaar niet meer. Innoveren is dus zeker noodzakelijk en urgent.

Waar zien jullie innovatiekansen?

Hoewel we niet de ambitie hebben om Google in te halen, willen we wel dit soort technologieën gebruiken op een ondersteunende manier in onze core business. Daarnaast werken we aan nieuwe proposities in de culturele hoek en zien we kansen in de toenemende globalisering. Veel mensen denken dat ze over de hele wereld wegkomen met Engels, maar dit wordt onderschat en daar kunnen wij op inspelen.

Hoe pakken jullie innovatie aan?

We valideren proposities door het ontwikkelen van Minimum Viable Products. We zetten nieuwe proposities op onze website en zodra we merken dat er potentie is in de markt, dan schalen we verder op.

Wat is de impact van de coronacrisis op innovatie?

De business is flink geraakt. Organisaties die normaal gebruik maken van onze diensten, zoals de gemeente, het ziekenhuis en de overheid, zijn allemaal op slot en periodieke afspraken gaan niet door. De nieuwe cultuur workshops kwamen hiermee ook on hold. Noodgedwongen zijn we aan het kijken naar nieuwe kansen en klantgroepen.

Wat zijn je verwachtingen? Hoe lang gaat deze crisis duren?

Onze verwachting is dat de crisis langer gaat duren dan we met zijn allen hopen of denken. Het besef dringt langzaam door dat we hier misschien nog wel een jaar of langer aan vast zitten. Daarnaast zal er ook blijvende impact zijn. Bij Global Talk wachten we dit niet af, maar komen we zelf met alternatieven.

www.aimforthemoon.com

--

--

--

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

More from Medium

Kindness

Getting To Know Me.

The Tetris surprise