Hoe belangrijk is innovatie voor jullie?

Waar zien jullie innovatiekansen?

Hoe pakken jullie innovatie aan?

Wat is de impact van de coronacrisis op innovatie?

Wat zijn je verwachtingen? Hoe lang gaat deze crisis duren?

www.aimforthemoon.com

--

--

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

14 Followers

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.